Trong trường hợp chiến tranh và thảm họa tự nhiên, các chương trình cứu trợ khẩn cấp có thể được tổ chức để cung cấp sự giúp đỡ trong giai đoạn ngắn hạn.