Bóng đèn Light up Hope
30. November 2017

Thử bóng đèn

Thử hiệu ứng bóng đèn

Bóng đèn là phần hiệu ứng quan trọng của dự án, và cần đồng bộ hóa giữa bóng đèn trên website lẫn bóng đèn trên cây thông thật.

Sau khi có một nhà hảo tâm tài trợ trên website hoặc tại cây thông thật, cả cây thông sẽ bật và chớp sáng trong 15 giây. Sau đó, bóng đèn vừa được nhà tài trợ bật sáng sẽ chớp trong 2 phút. Vui mắt và tự hào khi chúng ta cùng làm việc tốt, và một hy vọng cho trẻ em mồ côi, cơ nhỡ được bật sáng.

 
/* pageName= Test bóng đèn pagePrefix= breadCrumb=Light Up Hope Blog / Test bóng đèn mainDomain=sosvietnam.org langIdentifier=VN,en */