img

NHỮNG CON SỐ BIẾT NÓI

Việt Nam tuy là một nước nhỏ nhưng Làng trẻ em SOS Việt Nam có số trẻ hưởng lợi nhiều thứ 3 (sau Ấn Độ và Brazil) trong số 136 quốc gia và vùng lãnh thổ mà Làng trẻ em SOS giúp đỡ.

Triệu Đô la Mỹ đã viện trợ cho trẻ em Việt Nam từ 1987

Trẻ em đã và đang được hưởng lợi trong 30 năm qua

Trẻ em hiện tại đang hưởng lợi và cần hỗ trợ

S? chuong trình và d? án


?17
Làng tr? em SOS

16
Tru?ng M?u Giáo SOS

12
Tru?ng Ph? thông Liên 3 c?p Hermann Gmeiner
 
12
Luu xá thanh niên SOS

1
Tru?ng Trung c?p ngh?
 
3
Xu?ng th?c hành ngh?

6
Chuong trình H? tr? c?ng d?ng t?i 7 t?nh/Thành ph?
 

Nuôi du?ng tr? em m? côi, b? b? roi


 

3100
 
Tr? dang nuôi du?ng t?i 17 Làng và Luu xá thanh niên


 
 
2800
 
Tr? dã tru?ng thành và t? l?p


 
 
806
 
Tr? dã l?p gia dình và s?ng ?n d?nh
 

Ngan ng?a tr? b? m? côi, b? roi, th?t h?c

 

 
1656
 
Tr? t? 1656 gia dình khó khan dang du?c h? tr? nuôi du?ng, gia dình du?c vay v?n phát tri?n kinh t?

 
 
244
Tr? dang h?c Ð?i h?c và dã t?t nghi?p Ð?i h?c

 
 
16.000
Tr?, gia dình du?c khám s?c kh?e, tham gia t?p hu?n v? Quy?n tr? em, bình d?ng gi?i, k? nang m?m...
TH?NG KÊ % TR? SOS HU?NG L?I TRÊN TOÀN TH? GI?I

Ngu?n vi?n tr? Qu?c t? s? c?t gi?m d? giúp d? nh?ng noi c?n hon, vì Vi?t Nam dã là nu?c có thu nh?p trung bình (thoát nghèo) t? nam 2015.

TÌM HIỂU THÊM VÀ GIÚP ĐỠ