Thành ph? H? Chí Minh n?m trong to? d? d?a lý kho?ng 100 10' – 100 38 vi d? b?c và 106 0 22' – 106 054 ' kinh d? dông. Phía B?c giáp t?nh Bình Duong, Tây B?c giáp t?nh Tây Ninh, Ðông và Ðông B?c giáp t?nh Ð?ng Nai, Ðông Nam giáp t?nh Bà R?a -Vung Tàu, Tây và Tây Nam giáp t?nh Long An và Ti?n Giang.

Thành ph? H? Chí Minh v?a là tâm di?m c?a khu v?c Ðông Nam Á, v?a là c?a ngõ qu?c t?, v?i h? th?ng c?ng n?i li?n các con du?ng hàng h?i t? B?c xu?ng Nam, t? Ðông sang Tây và có c?ng sân bay l?n nh?t nu?c. V?i v? trí d?a lý thu?n l?i, Thành ph? H? Chí Minh là noi h?i t? c?a nhi?u dân t?c anh em, là trung tâm van hoá - du l?ch, giáo d?c - khoa h?c k? thu?t - y t? l?n c?a c? nu?c.

Làng tr? em SOS Gò V?p, Thành Ph? H? Chí Minh:

Làng tr? em SOS Gò V?p TP H? Chí Minh cùng v?i Làng tr? em SOS t?i Mai D?ch, Hà n?i là 2 Làng tr? em SOS d?u tiên t?i Vi?t Nam du?c thi?t l?p ngay sau khi B? Lao d?ng-Thuong binh và Xã h?i thay m?t H?i d?ng B? tru?ng ký Hi?p d?nh v?i t? ch?c Làng tr? em SOS Qu?c t?. Làng tr? em SOS Gò V?p, thành ph? H? Chí Minh hi?n nay du?c xây d?ng trên n?n d?t cu c?a Làng tr? em SOS Gò V?p (Gia Ð?nh) tru?c dây do Ngài Helmut Kutin t?ng làm Giám d?c t? nam 1967 d?n 1976. Làng tr? em SOS Gò V?p n?m trên du?ng Quang Trung, cách trung tâm thành ph? H? Chí Minh 12km v? phía Tây B?c. Ngày 28 tháng 1 nam 1990, Làng tr? em SOS Gò V?p vinh d? dón ông Nguy?n H?u Th? - Ch? t?ch M?t tr?n t? qu?c Vi?t Nam và ngài Helmut Kutin- Ch? t?ch Làng tr? em SOS Qu?c t? d?n d? l? và c?t bang khánh thành. Ðây là ngôi làng có quy mô l?n nh?t trong các Làng tr? em SOS t?i Vi?t Nam v?i 20 nhà gia dình có kh? nang nuôi du?ng 180-200 tr?.

Tính d?n tháng 3 nam 2014 Làng tr? em SOS Gò V?p dã nuôi du?ng 502 tr?. Trong s? dó có 238 cháu dã tru?ng thành, hòa nh?p cu?c s?ng. Trong s? này dã có 107 cháu dã l?p gia dình riêng và có cu?c s?ng ?n d?nh. Hi?n t?i Làng dang cham sóc và qu?n lý 264 cháu (176 trai và 88 gái), trong s? này có 167 cháu dang h?c ph? thông, 18 cháu dang h?c m?u giáo,1 cháu còn dang trong d? tu?i nhà tr?, so sinh; 36 cháu dang h?c d?i h?c, cao d?ng và ngh?, s? còn l?i là 42 cháu dã t?t nghi?p các tru?ng ngh?, hi?n dã di làm, hu?ng ch? d? bán t? l?p.

Luu xá thanh niên SOS Gò V?p:

Luu xá thanh niên SOS Gò V?p cách Làng tr? em SOS Gò V?p kho?ng 1.000m. Luu xá thanh niên du?c xây d?ng v?i di?n tích 600m­­2 và kh? nang nuôi du?ng 50 thanh niên. Luu xá thanh niên là noi ti?p nh?n thanh niên nam 14 tu?i tr? t? Làng tr? em SOS Gò V?p chuy?n t?i. T?i dây, các thanh niên này ti?p t?c h?c t?p, rèm luy?n d? sau này tr? thành tr? c?t trong gia dình.

Tru?ng ph? thông Hermann Gmeiner Gò V?p:

Tru?ng ph? thông Hermann Gmeiner Gò V?p du?c xây d?ng t? nam 1992 d?n nam 1993 du?c dua và ho?t d?ng. Tru?ng du?c xây d?ng c?nh Làng tr? em SOS Gò V?p. Tru?ng ph? thông Hermann Gmeiner Gò V?p g?m 3 c?p h?c t? l?p 1 d?n l?p 12 v?i 27 phòng h?c có kh? nang ti?p nh?n 1200-1250 h?c sinh.
Nam h?c 2013-2014, Tru?ng ph? thông Hermann Gmeiner Gò V?p dã ti?p nh?n và d?y h?c cho 1.235 h?c sinh, trong dó có 167 h?c sinh d?n t? Làng tr? em SOS (13.5%) và 140 h?c sinh là con em c?a các gia dình nghèo, có hoàn c?nh khó khan, du?c t? ch?c Làng tr? em SOS c?p h?c b?ng Hermann Gmeiner (b?ng 11.8%).
Tru?ng ph? thông Hermann Gmeiner Gò V?p có d?i ngu giáo viên d?t chu?n và trên chu?n. Nhi?u giáo viên du?c Thành ph? công nh?n là giáo viên d?y gi?i trong nhi?u nam. Co s? v?t ch?t c?a tru?ng d?y d? và hi?n d?i. Hàng nam có nhi?u h?c sinh gi?i ? các c?p khác nhau.

Tru?ng M?u giáo SOS Gò V?p:

Tru?ng M?u giáo SOS Gò V?p ho?t d?ng t? nam 1993 v?i 6 l?p h?c có kh? nang nuôi d?y và chan sóc cho 180-200 cháu t? 3 d?n 5 tu?i. Tính d?n nam h?c 2013 – 2014 s? h?c sinh mà tru?ng dã t?ng ti?p nh?n là g?n 4.100 lu?t h?c sinh. Tru?ng du?c trang b? d?y d?, hi?n d?i. Giáo viên d?t chu?n và trên chu?n. Ho?t d?ng c?a tru?ng dã t?o uy tín cao d?i v?i ngành giáo d?c c?a Qu?n Gò V?p cung nhu d?i v?i ph? huynh.
 
 
Thông tin liên h?
 
Làng tr? em SOS Gò V?p, TP H? Chí Minh:

Ð?a ch?: 697 du?ng Quang Trung, phu?ng 12,
qu?n Gò V?p, TP. H? Chí Minh
Tel: +84 028.3.958.504
Email: soscv.govap@sosvietnam.org

Giám d?c: Ông Tr?n Hoàng Tu?n

 
Tru?ng ph? thông Hermann Gmeiner Gò V?p:
Ð?a ch?: 697 du?ng Quang Trung, phu?ng 12,
Qu?n Gò V?p, TP. H? Chí Minh
Tel: +84.028.3.9876.623
Email: hgs.govap@sosvietnam.org
Hi?u tru?ng: Ông Ð? Van Hi?n