Tháng Sáu 7 2019

Hội thảo tập huấn Giảng viên nguồn tại Nha Trang 

Hội thảo tập huấn dành cho nhân viên và giáo viên nòng cốt đến từ 17 Làng trẻ em SOS cơ sở, 13 trường phổ thông Hermann Gmeiner và trường nghề thuộc hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam được tổ chức  tại TP. Nha Trang từ 04 – 07/06/2019.

(English below) Hội thảo tập huấn dành cho nhân viên và giáo viên nòng  cốt đến từ 17 Làng trẻ em cơ sở, 13 trường phổ thông Hermann Gmeiner và trường nghề thuộc hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam được tổ chức  tại TP. Nha Trang từ 04 – 07/06/2019.

Các nội dung quan trọng đã được triển khai tại hội thảo, bao gồm: Chính sách Bình đẳng giới của tổ chức Làng Trẻ em SOS Việt Nam và phương pháp lồng ghép giới vào các chương trình, dự án; giáo dục giới tính cho thanh thiếu niên; một số kỹ năng sống cần thiết cho trẻ em; ... Đặc biệt, học viên được trang bị những kiến thức, kỹ năng tập huấn, và tham gia xây dựng chương trình, soạn giáo án, tổ chức lớp học, và trực tiếp đứng lớp thực hành tập huấn. Đây cũng là cơ hội tốt để các học viên đến từ các bộ phận, các Làng và các trường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tế của mình và học hỏi lẫn nhau.

Sau hội thảo tập huấn, đội ngũ giảng viên nòng cốt này sẽ trở về địa phương, xây dựng chương trình và triển khai tập huấn lại cho trẻ em, thanh niên, bà mẹ bà dì ngay tại đơn vị của mình.

Đào tạo, nâng cao năng lực là một trong những hợp phần quan trọng mà tổ chức Làng Trẻ em SOS Việt Nam đặc biệt quan tâm và đầu tư với mục tiêu tăng cường kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, nhân viên, giáo viên nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác chăm sóc trẻ em và thanh niên tại các đơn vị thuộc hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Một số hình ảnh của buổi hội thảo:

Tất cả đại biểu tham gia hội thảo

Trao đổi, chia sẻ thông tin

Làm việc nhóm về bình đẳng giới

Workshop on building capacity for SOS core care co-workers on gender equality, life skills and facilitation skills

Training workshop for core staff and teachers from 17 SOS Children's Villages, 13 Hermann Gmeiner Schools and Vocational School of SOS Children's Villages Vietnam is taking place in Nha Trang from 4th to 7th of June, 2019.

Important training topics in this workshop include: Gender Equality Policy of SOS Children's Villages Vietnam and method of inputting Gender into programs and projects; sex education for teenagers; essential life skills for children. In this workshop, participants are also equipped with knowledge and skills on training, developing programs, planning lessons and conducting a training course. This is a great opportunity for our co-workers from different departments, villages and schools to exchange their practical experience and learn from each other.

After this workshop, these core trainers will return to their local area, develop and organize training courses for children, youth, mothers and aunts within their units.

Training and building staff's capacity is an important component to which SOS Children's Villages Vietnam pays special attention and investment. Strengthening knowledge and skills for staff is crucial in improving the effectiveness of our care to children and youth throughout programs and projects of SOS Children's Villages Vietnam.