Youthcan! – Tháng Giêng 7 2020

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và hướng nghiệp cho thanh niên Làng trẻ em SOS

(English Below) – Vào ngày 7/1, Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và hướng nghiệp cho thanh niên đã được tổ chức tại Làng trẻ em SOS Đà Nẵng. Đây là chương trình được Làng trẻ em SOS Việt Nam phối hợp với tập đoàn DHL thực hiện.

Hình chụp tập thể giữa tập đoàn DHL và các trẻ Làng trẻ em SOS Đà Nẵng

Hội thảo có sự tham gia của hơn 30 em đại diện cho thanh niên tại Làng trẻ em SOS Đà Nẵng. Mục tiêu của hội thảo là chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm về thực tiễn, cơ hội và những kỹ năng cần thiết cho thanh niên. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để các em tiếp cận thực tế, thực tập và tập huấn tại các doanh nghiệp thông qua các hoạt động tham vấn.

Đây là một hoạt động nằm trong chương trình Thanh niên có thể - Youthcan! “Hợp tác vì việc làm cho thanh niên SOS” của Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Ông Nguyễn Xuân Hoà – Giám đốc chương trình Làng trẻ em SOS Việt Nam cho biết: Có 97% thanh niên tại các Làng trẻ em SOS có việc làm, tuy nhiên có đến gần 60% thanh niên làm việc không đúng ngành nghề được đào tạo hoặc thu nhập thấp, không ổn định. Vì vậy, với việc chia sẻ những kinh nghiệm và hướng nghiệp cho thanh niên trong Làng trẻ em SOS sẽ góp phần giảm tỷ lệ thanh niên làm việc trái nghề, nâng cao thu nhập cho các em. Mục tiêu từ nay đến năm 2022 sẽ giảm 30% số thanh niên làm việc trái nghề có việc làm đúng với ngành nghề đào tạo. 

Một số hình ảnh tại buổi hội thảo: 

Giới thiệu sơ lược về quan hệ hợp tác giữa LTE SOS Việt Nam và Tập đoàn DHL tại Việt Nam

Mrs. Amanda Frances de Silva chia sẻ về chương trình GoTeach của DHL​

Mr. Matthew Lee – Corporate Communications Manager tập huấn về kỹ năng viết CV & cách thức tìm việc làm

Hoạt động tập thể - Ice Breaking​

Hoạt động thảo luận nhóm: Định hướng nghề tương lai​

Phát biểu chia sẻ của thanh niên​

On January 7, a workshop exchange & sharing on career guidance to young people was held at SOS Children's Village Danang. This is a program implemented by SOS Children's Villages Vietnam in cooperation with DHL Group.

The workshop was attended by more than 30 children representing the youth at SOS Children's Village Danang. The objective of the workshop is to share the knowledge, experience, practical, opportunities and skills necessary for young people. At the same time, this is also an opportunity for children to approach reality, practice and train at businesses through consultation activities.

This is an activity within the Youthcan! program “Jobs For SOS Youth” of SOS Children's Villages Vietnam.

Mr. Nguyen Xuan Hoa - Program Director of SOS Children's Villages Vietnam said: 97% of young people in SOS Children's Villages have jobs, but nearly 60% of young people who work in different fields are trained or with low or unstable income. Therefore, by sharing experiences and vocational orientation for young people in SOSCV, it will contribute to reducing the rate of young people working in non-occupations, increasing their income. The goal from now to 2022 is to reduce by 30% the number of young people who are working in unskilled jobs to have the right jobs with the training occupations.