Tháng Mười Một 10 2022

Làng trẻ em SOS Việt Nam tham dự đối thoại bàn tròn về phòng chống bạo lực trẻ em

Sáng nay, ngày 10/11 – Làng trẻ em SOS Việt Nam,  thành viên của nhóm Công tác về quyền trẻ em (CRGW) tham dự đối thoại bàn tròn với Tiến sĩ Najat Maalla M’jid - Đại diện đặc biệt Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc về phòng chống bạo lực trẻ em tại Tòa nhà Xanh Liên Hiệp Quốc, Hà Nội, Việt Nam.

Tiến sĩ Najat là Nhà vận động chính sách cấp cao về chấm dứt bạo lực trẻ em, hoạt động tích cực trên toàn cầu để thức đẩy phòng ngừa và loại bỏ tất cả các hình thức xâm hại và bạo lực trẻ em ở tất cả các môi trường chăm sóc, Bà với vai trò là xây dựng cầu nối giữa tất cả các khu vực, các thành phần và các mô hình chăm sóc mà có thể có nguy cơ xảy ra xâm hại bạo lực trẻ em. Sứ mệnh của Bà đến Việt Nam lần này là cơ mội để kết nối các bên liên quan cùng nhau làm nổi bật những can thiệp thành công, thảo luận những tác động lớn chống lại bạo lực trẻ em, mà có mối liên hệ với các vấn đề cũng đang cấp bách về sức khỏe tâm thần và biến đổi khí hậu, và tầm quan trọng của việc đầu tư các hệ thống bảo vệ trẻ em dưới mọi hình thức xâm hại bạo lực có hiệu quả.

Buổi đối thoại bàn tròn là cơ hội để các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ quốc tế và trong nước cũng như các tổ chức xã hội có cơ hội chia sẻ các mô hình điển hình, thuận lợi và thách thức trong việc thực hiện, áp dụng và nhân rộng mô hình nhằm đảm bảo tốt nhất quyền của trẻ và đảm bảo sự an toàn cho trẻ. Đại diện của Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam – là Chủ tịch của nhóm Công tác quyền trẻ em và tổ chức Child Fund – Đồng chủ tịch đã có bài phát biểu chia sẻ đại diện cho nhóm và chia sẻ các mô hình điển hình có hiệu quả nên tiếp tục thực hiện, những khó khăn, thách thức và khuyến nghị  các hành động tiếp theo để cùng chung tay thực hiện nhằm đảm bảo Không trẻ em nào bị bỏ lại phía sau. Sau buổi đối thoại sáng nay, Tiến sĩ Najat cũng sẽ có phiên gặp gỡ với cơ quan chính phủ, nhà hoạch định chính sách của quốc gia và cũng sẽ thêm cơ hội để vận động chính sách liên quan đến các khuyến nghị của các tổ chức nhằm đảm bảo thực hiện tốt nhất các biện pháp phòng chống xâm hại và bạo lực trẻ em.

Một số hình ảnh tại cuộc đối thoại bàn tròn:

------------------------------

Morning 10 October 2022, SOS Children’s Villages Vietnam, also member of Child Right Working Group (CRWG) and other organizations had the Roundtable Dialogue with the Special Representative of the UN Secretary-General on Violence Against Children (SRSG on VAC), Dr. Najat Maalla M’Jid, in Green One UN House, Hanoi, Vietnam.

Dr. Najat is the UN high-level advocate on ending violence against children. Actively working globally to promote the prevention and elimination of all forms of violence against children in all settings, she acts as a bridge-builder in all regions, and across sectors and settings where violence against children may occur. Her country missions are opportunities to bring key stakeholders together to highlight successful interventions, to discuss the wide-ranging impacts of violence against children, its links to other pressing issues such as mental health and climate change, and the importance of investing in effective systems to protect children from all forms of violence.

The roundtable dialogue is an opportunity for the  international organizations, domestic and international NGOs as well as CSOs to share their unique and typical models, advantages and challenges in implementing, applying and replicating the model to ensure children's rights and keep all children safe in all settings. Representative of the Vietnam Association for the Protection of Children's Rights (VACR)  –  Chairman of the Children's Rights Working Group (CRGW) and Child Fund organization - Co-Chairman gave a sharing speech on behalf of the group and shared effective models. The results should continue to be implemented, difficulties, challenges and recommendations for next actions to work together to ensure No child is left behind. After this morning's dialogue, Dr. Najat will also have a meeting with government agencies, national policy makers and will also make use up opportunities to advocate for related recommendations of the organizations to ensure the best implementation of measures to prevent abuse and violence against children.