img

Làng trẻ em SOS Quốc tế và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp chặt chẽ để thiết lập, điều hành hoạt động các chương trình, dự án của Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Ban chỉ đạo Làng trẻ em SOS gồm

Bà NGUYỄN THỊ HÀ - CHỦ TỊCH LÀNG TRẺ EM SOS VIỆT NAM

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Bà NGUYỄN THỊ HÀ - CHỦ TỊCH LÀNG TRẺ EM SOS VIỆT NAM

Ông ĐỖ TIẾN DŨNG - GIÁM ĐỐC QUỐC GIA LÀNG TRẺ EM SOS VIỆT NAM

Tiến sỹ Kinh tế - Phó vụ trưởng

Ông ĐỖ TIẾN DŨNG - GIÁM ĐỐC QUỐC GIA LÀNG TRẺ EM SOS VIỆT NAM