Làng trẻ em SOS Quốc tế và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp chặt chẽ để thiết lập, điều hành hoạt động các chương trình, dự án của Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Đại diện ban chỉ đạo Làng trẻ em SOS Việt Nam:

Bà NGUYỄN THỊ HÀ - CHỦ TỊCH LÀNG TRẺ EM SOS VIỆT NAM

Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH

Bà NGUYỄN THỊ HÀ - CHỦ TỊCH LÀNG TRẺ EM SOS VIỆT NAM

Bà LÊ MINH GIANG - GIÁM ĐỐC QUỐC GIA LÀNG TRẺ EM SOS VIỆT NAM

Phó Vụ trưởng

Bà LÊ MINH GIANG - GIÁM ĐỐC QUỐC GIA LÀNG TRẺ EM SOS VIỆT NAM