img

TƯ VẤN CHO TRẺ THIỆT THÒI

TUYÊN TRUYỀN ĐẾN GIA ĐÌNH TRẺ

Từ năm 2011, trung bình hằng năm

Trẻ được khám sức khỏe

Trẻ được tập huấn/tuyên truyền về các chủ đề bảo vệ trẻ em/quyền trẻ em/chống bạo hành phụ nữ và trẻ em

Trẻ được tập huấn/tuyên truyền về các chủ đề khác: an toàn giao thông, bình đẳng giới, kỹ năng sống

Người bảo trợ/chăm sóc được tập huấn về các chủ đề bảo vệ trẻ em/quyền trẻ em/chống bạo lực gia đình

Một số hình ảnh hoạt động

Tư vấn - tuyên truyền của Làng trẻ em SOS Việt Nam