Tháng Mười Hai 2 2019

Góp phần sửa đổi Nghị định 136/2013 để tăng trợ giúp xã hội cho các đối tương thiệt thòi 

(English Below) - Vào ngày 2 tháng 12, Bộ Lao động ‑ Thương binh và Xã hội (MOLISA), UNICEF và UNFPA Việt Nam đã tổ chức một cuộc họp tham vấn về sửa đổi Nghị định 136/2013 để tăng trợ giúp xã hội cho nhóm đối tượng thiệt thòi.

Tham dự cuộc họp có ông Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ Lao động ‑ Thương binh và Xã hội, ông Nguyễn Văn Hội, Cục trưởng cục Bảo trợ xã hội, Bà Lesley Miller, Phó đại diện UNICEF, Bà Naomi Kitahara, Đại diện UNFPA Việt Nam và 90 quan chức chính phủ, nhân viên xã hội. Các đại biểu tại cuộc họp đã thảo luận về cách sửa đổi Nghị định 136 về trợ giúp xã hội cho các nhóm thiệt thòi.

Giám đốc chương trình của Làng trẻ em SOS Việt Nam đưa  các khuyến nghị để tăng trợ cấp xã hội hàng tháng cho trẻ em mà không có sự chăm sóc của cha mẹ hoặc có nguy cơ mất sự chăm sóc của cha mẹ. 

* Nghị định 136/2013: Nghị định này quy định về chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng; trợ giúp xã hội đột xuất; hỗ trợ nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng và chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội và nhà xã hội. 

 

On December 2nd, Ministry of Labor, War Invalid and Social Affairs (MOLISA), UNICEF and UNFPA Vietnam organized a consultation meeting on revision of Decree 136/2013 for increasing social assistance.

The meeting participants includes Mr. Le Tan Dung, Deputy Minister of MOLISA, Mr. Nguyen Van Hoi, Head of Social Protection Administration, Mrs. Lesley Miller, Deputy Representative of UNICEF, Mrs. Naomi Kitahara, Representative of UNFPA Vietnam and 90 government officials, social workers. Delegates at the meeting discussed how to revise Decree 136 on social assistance for disadvantaged groups.

Program Director of SOS Children’s Villages Vietnam provided recommendations to increase monthly social allowance for children without parental care or at risk of losing parental care.