Tháng Bảy 23 2020

Đại dịch Covid-19 mang lại nhiều bất lợi cho trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi

Ngày 28/07/2020, Làng trẻ em SOS tổ chức diễn đàn trực tuyến giữa các nước Đông Nam Á để bàn về những thách thức mà trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi, không có sự chăm sóc của gia đình phải đối mặt trong đại dịch Covid-19.

Diễn đàn mang tên "Tác động của đại dịch Covid-19 đến trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại Đông Nam Á" sẽ được phát trực tiếp trên Zoom lúc 14:00 – 15:00. Các quốc gia tham gia gồm Campuchia, Indonesia, Lào, Philippines, Thái Lan và Việt Nam.

Diễn đàn này sẽ tập trung thảo luận về các tác động của COVID-19 đối với những trẻ em đang được chăm sóc thay thế, trẻ trưởng thành và người chăm sóc. Đồng thời, chia sẻ những bài học kinh nghiệm và những hành động hiệu quả trong việc ứng phó và quản lý cuộc khủng hoảng do COVID-19 gây ra và tiến về phía trước với sự chăm sóc thay thế trong “tình trạng bình thường mới”.

Thông qua diễn đàn này, chúng tôi mong muốn tập hợp nhiều cơ quan liên chính phủ như: Ủy ban thúc đẩy và bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em ASEAN (ACWC), các cơ quan chính phủ/ các nhà hoạch định chính sách như Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (MOLISA) của Việt Nam, các bên liên quan xã hội dân sự như Liên minh Quyền trẻ em (CRC) và Hiệp hội các Cơ quan Chăm sóc Trẻ em Philippines (ACCAP), các đối tác và người ủng hộ như Quỹ Step Ahead, các bên liên quan và nhà tài trợ khu vực tư nhân, truyền thông và công chúng. Để tham gia diễn đàn, vui lòng đăng ký tại ĐÂY.

Trẻ em và thanh thiếu niên đang được chăm sóc thay thế, trẻ trưởng thành và người chăm sóc sẽ chia sẻ kinh nghiệm sống của mình để vượt qua đại dịch. Trong khi đó, đại diện của các cơ quan chính phủ và các nhóm xã hội ở khu vực Đông Nam Á sẽ chia sẻ các ví dụ để ứng phó và quản lý đại dịch.

Trẻ em và thanh thiếu niên đã phải đối mặt với sự căng thẳng lớn về sức khỏe thể chất và tinh thần như không được đến trường, không được tiếp cận dịch vụ của chính phủ và không thể tham gia vào các hoạt động xã hội. Đối với những trẻ trưởng thành đang chuyển sang sống độc lập, mất việc làm cũng dẫn đến những thách thức về nhà ở và nhiều vấn đề khác mà họ đang phải đối mặt.

Đại dịch COVID-19 đã làm tăng đáng kể nguy cơ và bất lợi đến trẻ em và thanh thiếu niên. Ngân hàng Thế giới ước tính sẽ có hơn 60 triệu người ở 100 quốc gia bị đẩy vào tình trạng nghèo cùng cực, xóa bỏ tác động của các chương trình giảm nghèo và nhiều chương trình phát triển khác. Các quốc gia có trình độ khác nhau về mức độ sẵn sàng và phản ứng đối với COVID-19. Trong khu vực Đông Nam Á, một số nước đã chuẩn bị tốt, một số nước khác cũng đã quản lý đáng kể sự lây lan của COVID-19. Làm thế nào mỗi quốc gia chọn cách giải quyết các vấn đề kinh tế, xã hội trong đại dịch vì sự lựa chọn này rất quan trọng con đường phục hồi về sau. Trong những phản ứng này, trẻ em không có sự chăm sóc của gia đình hoặc có nguy cơ mất sự chăm sóc của gia đình cần được xem xét đúng mức trên tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau.

Liên hệ truyền thông:

PHAN THẢO LY

Điện thoại: 028.38.227.227 - Ext 217 - M: 0909.56.16.86

Email: ly.phanthao@sosvietnam.org

Giới thiệu về Làng trẻ em SOS:

Làng trẻ em SOS là một liên đoàn toàn cầu hoạt động để bảo vệ và chăm sóc những đứa trẻ mất đi sự chăm sóc của cha mẹ hoặc có nguy cơ mất đi sự chăm sóc của cha mẹ. Làng trẻ em SOS hiện diện ở 136 quốc gia và vùng lãnh thổ. Chúng tôi làm việc với các cộng đồng, đối tác và tiểu bang để đảm bảo rằng quyền của tất cả trẻ em, trong mọi xã hội, được thực hiện. Ở châu Á, chúng tôi làm việc tại 14 quốc gia, đạt tới 131.166 trẻ em và thanh thiếu niên thông qua chương trình 128 Làng trẻ em và chương trình dựa vào cộng đồng.

-----------

Hanoi (July 20, 2020) - SOS Children’s Villages is organizing a virtual forum on July 28, 2020 for the South East Asian countries to put a spotlight on the challenges faced by children without or at risk of parental care due to COVID 19. The forum titled “COVID-19 Response towards the Alternative Care of Children in South East Asia” would go live on Zoom at 2:00 PM.  The participating countries are Cambodia, Indonesia, Laos, Philippines, Thailand, and Vietnam.

The forum will focus on the impact of COVID-19 on children in alternative care, care-leavers, and caregivers; good practices and lessons learned in responding to and managing the COVID-19 crisis; and moving forward with alternative care in the “new normal.” Through the forum, we aim to bring together inter-governmental bodies such as the ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children (ACWC), governmental agencies/policymakers such as the Ministry of Labour - Invalids and Social Affairs (MOLISA) of Vietnam, civil society stakeholders like Child Rights Coalition (CRC) and Association of Child Caring Agencies of the Philippines (ACCAP), partners and advocates such as Step Ahead Foundation, private sector stakeholders and donors, media, and the public. To join the forum, register at HERE.

Children and youth in alternative care, care-leavers, and caregivers will share their experiences of living through the pandemic, while representatives from government agencies and civil society groups across the South East Asia region will share examples of the responses to and management of the pandemic.

The children and young people have faced enormous strain on physical and mental health, lack of access to education, government services, and participation in activities relevant to them. For care-leavers who are transitioning to live independently, loss of employment which also leads to housing and other issues are additional challenges they are facing.

The COVID-19 pandemic has increased the risk and vulnerability of children and young people considerably. World Bank estimates more than 60 million people in 100 countries will be pushed into extreme poverty erasing the effects of poverty alleviation and other developmental programmes. Different countries have had different levels of preparedness and responses to COVID 19. In a very diverse Southeast Asia region, some countries were better-prepared than others, others admirably managed the spread of COVID-19. How each country chooses to address the socio- economic consequences of the pandemic will critical in the road to recovery? In these responses, children without or at risk of losing parental care need to be given due consideration in the spirit of leaving no one behind.

Media Contact:

Ms. PHAN THAO LY

Tel: 028.38.227.227 – Ext 217  - M: 0909.56.16.86

Email: ly.phanthao@sosvietnam.org

About SOS Children’s Villages:

SOS Children’s Villages is a global federation working to protect and care for children who have lost parental care, or who stand at risk of losing it. We have a presence in 136 countries and territories. We work with communities, partners and states to ensure that the rights of all children, in every society, are fulfilled. In Asia, we work in 14 countries reaching 131,166 children and young people through our 128 Children’s Villages and community-based programme.